English test new 1-(2018)

English test new 1-(2018)

Today’s test is based on maha tet 2018

68

COMPLETE YOUR QUIZ IN 10 MINURS


Created by admintestdly

math marathi

MATH TEST (TET- 2018 ) 01

1 / 10

( 12 व 101 ), (9 व 39 ) , ( 9 व 49 ) , (11 , 111) , आणि (19 , 247) , यापैकी सहमुळ संख्यांच्या जोडी किती ? (2018)

2 / 10

शेजारील आकूतीतील त्रिकोणाची संख्या किती ? (2018)

3 / 10

सविताचे मानसिक वेतन 10000 रुपये असून ते वेदिकाच्या मानसिक वेतनाची रक्कम आसियाच्या मासिक वेतनाच्या दुप्पट आहे . तर आसियाचे मानसिक वेतन किती रुपये असेल ? (2018)

4 / 10

शेजारील घडणीवरुण  तयार होणार्‍या इष्टीकाचीती आकाराच्या  पेटीच्या ‘d’ च्या विरुद्ध पुष्ठावर कोणते अक्षर असेल ? (2018)

5 / 10

तीन पेट्यांमध्ये अनुक्रमे 144 , 112  व 192 वह्या आहेत . त्या पेट्यांतील वह्यांचे समान वह्या असलेले गठ्ठे करायचे असल्यास ; प्रत्येक गठ्ठयात जास्तीत जास्त किती वह्या घ्याव्यात ? (2018)

6 / 10

काही मुलांनी प्र्त्येकी 17 वह्या वाटायचे ठरले . परंतु प्र्त्येक्षात प्र्त्येकी 28 वह्या वाटल्या . तेव्हा 352 वह्या कमी पडल्या असतील ; तर त्या मुलांची संख्या किती असेल ? (2018)

7 / 10

74. 376 या संख्येतील उजवीकडील ‘ 7’ ची स्थानिक किंमत डावीकडील ‘ 7’ च्या स्थानिक किंमतीच्या किती पट आहे ? (2018)

8 / 10

48 वस्तु समान वाटायच्या असतील ;तर किती प्रकारे वाटता येतील ?(2018)

9 / 10

दोन अंकी सम संख्या व विषम संख्या यांच्या बेरीजतील फरक किती ? (2018)

10 / 10

एके  वर्षी महाराष्ट्र दिन रविवार आहे . तर त्याची वर्षी  बालदिन कोणत्या वारी असेल ? (2018)

Your score is

The average score is 41%

0%

maha tet Marathi telegram channelClick here
maha tet Urdu telegram channelClick here

ONLINE TEST

अनु.क्रं.क्वीज
03/08/2021येथे क्लिक करा
06/08/2021येथे क्लिक करा

english भाषेवर आधारित क्वीज दिलेले आहेत क्वीज च्या पुढील येथे क्लिक करा वर क्लिक करावे .

अनु.क्रं.क्वीज
10/08/2021येथे क्लिक करा
13/08/2021येथे क्लिक करा
अनु.क्रं.क्वीज
17/08/2021येथे क्लिक करा

new tests 2021

quiz noquiz
English test new 1-(2014)play quiz
English test new 1 -(2016)play quiz
English test new 2 -(2016)play quiz
English test new 2-(2014)play quiz
English test new 1 2016play quiz
English test new 2 2016play quiz
English test new 1 2017play quiz
English test new 2 2017play quiz

Maha TET will be held on October 30, 2021,

online preparation for maha tet Marathi and Urdu

subjectMarathiUrdu
first languageClick hereClick here
mathClick hereClick here
science/EVSClick hereClick here
ENGLISHClick hereClick here
social studiesClick hereClick here
child pedagogyClick hereClick here

Maha TET will be held on October 30, 2021

10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!
10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023 Download Your PSTET 2023 Admit Card Instantly!