ctet 2022

online preparation 

Thick Brush Stroke

मराठी- pedagogy

मागील प्रश्न पत्रिकेमध्ये आलेले महत्वाचे प्रश्न  

ctet 2022

online preparation 

मागील प्रश्न पत्रिकेमध्ये आलेले महत्वाचे प्रश्न

प्रक्रियात्मक लेखन पद्धतीत कोणत्या गोष्टीवर लक्ष केन्द्रित असते ?

लेखन पद्धती व निष्पत्ति हे दोन्ही

मराठी- pedagogy

ctet 2022

online preparation 

मागील प्रश्न पत्रिकेमध्ये आलेले महत्वाचे प्रश्न

कौशल्यापूर्ण वाचन म्हणजे ................... वाचन नव्हे .

ठरवून केलेले

मराठी- pedagogy

ctet 2022

online preparation 

मागील प्रश्न पत्रिकेमध्ये आलेले महत्वाचे प्रश्न

दक्षतापूर्वक ऐकणे म्हणजे ............................. होय.

लक्ष पूर्वक ऐकणे

मराठी- pedagogy

ctet 2022

online preparation 

मागील प्रश्न पत्रिकेमध्ये आलेले महत्वाचे प्रश्न

मुक वाचनाने वाचकाला खालील पैकी कोणत्या गोष्टीचा  सर्वात कमी लाभ होतो ?

बोलण्याचे कौशल्य

मराठी- pedagogy

ctet 2022

online preparation 

मागील प्रश्न पत्रिकेमध्ये आलेले महत्वाचे प्रश्न

प्रतिमा उपागमसंदर्भात विद्यार्थ्यांना लेखन कार्य देताना शिक्षकाने कोणत्या बाबीचा वापर करू नये ?

श्रुत लेखन

मराठी- pedagogy

ctet 2022

online preparation 

मागील प्रश्न पत्रिकेमध्ये आलेले महत्वाचे प्रश्न

चांगला श्रोता ......................

त्यावरील प्रश्नाचा अचूक उत्तर देतो

मराठी- pedagogy

ctet 2022

online preparation 

मागील प्रश्न पत्रिकेमध्ये आलेले महत्वाचे प्रश्न

भाषा शिकविण्यासाठी व्यगोत्सकी च्या दृष्टीने सर्वात महत्वाचा घटक कोणता ?

सामाजिक अभिसरण

मराठी- pedagogy

ctet 2022

online preparation 

इतर महत्वाचे प्रश्न मंजुषा मध्ये भाग घ्या. खालील बटन क्लिक करून 

मराठी- pedagogy