aptitude test 06 maha tait

aptitude test 06 maha tait

marathi

31

COMPLETE YOUR QUIZ IN 20 MINUTS


Created by admintestdly

MAHA TAIT

aptitude test 06 mahatait

marathi

1 / 30

अनियमित पाणिपूरवठ्याबाबत महानगरपालिकेला लिहिलेले …… पत्र कोणत्या प्रकारचे असेल ? (2018)

2 / 30

‘ कमळ ‘ या शब्दाला समानार्थी नसलेला शब्द कोणता ? (2020)

3 / 30

पुढील वाक्यातील विशेषणाचा प्रकार कोणता ? (2020)

4 / 30

पुढीलपैकी अर्थाच्या दुष्टिने गटात न बसणारा शब्द ओळखा . (2020)

5 / 30

पुढीलपैकी अशुद्ध शब्द – ओळखा . (2020)

6 / 30

पुढीलपैकी उपसर्गघटीत शब्द कोणता ? (2020)

7 / 30

पुढीलपैकी विरुध्दर्थी शब्दांची योग्य जोडी कोणती ? (2020)

8 / 30

वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा . (2020)

कुत्रा भुंकू लागताच मुले पळू लागली .

9 / 30

पुढीलपैकी वचनाची  योग्य जोडी कोणती ? (2020)

10 / 30

डा . ए . पी . जे . अब्दुल कलाम यांची पुढिलपैकी  …………. ही ओळख नाही . (2020)

11 / 30

पुढीलपैकी कोणता शब्द उपसर्गघटित  नाही ? (2018)

12 / 30

पुढीलपैकी योग्य वाक्यप्र्चार असलेला पर्याय कोणता ? (2020)

13 / 30

‘ गडकरी ‘ हा माझ्या व्याख्यानाचा दूसरा आवडता विषय असेल . वाक्यातील  काळ ओळखा . (2020)

14 / 30

‘ पुजा उद्या येणार आहे ना ? ‘ वाक्याचा प्रकार कोणते ? (2020)

15 / 30

पुढीलपैकी  निश्चितपणे एकवचनि शब्दाचा पर्याय कोणता ? (2018)

16 / 30

पुढीलपैकी वेगळ्या अर्थाचा शब्द कोणता ? (2018)

17 / 30

‘सर्वच कलाकारांचा अप्रतिम अभिनय पाहून प्रेक्षकांचे ……….. ‘ योग्य  वाक्यप्रचार कोणते ? (2018)

18 / 30

शाळेच्या स्नेहसंमेलनासाठी मान्यवर लेखकांना पाहुणे म्हणून बोलविण्यासाठी लिहिलेले पत्र हे कोणत्या प्रकारचे असेल ? (2020)

19 / 30

घोडे बांधण्याची किल्ल्यावरील जागा (2020)

20 / 30

खालील वाक्यातील अव्ययाचा प्रकार ओळखा ? (2018)

‘ अर्जुन नेहमीच मदत करण्यास तयार असे ‘

21 / 30

वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची जात कोणती ? (2020)

घरशेजारी ठेवलेल्या गवताच्या गंजिला सकाळी अचानक आग लागली .

22 / 30

पुढीलपैकी कोणता दिवस ‘ बालिका दिन ‘ म्हणून साजरा करतात ? (2020)

23 / 30

‘ गीताई ‘ या ग्रंथाचे लेखक कोण ? (2020)

24 / 30

वाक्यात नसलेले विरामचिन्ह कोणते ? (2020)

मिनू सांगू लागली . ” आजोबा , वेबसाईट म्हणजे ‘ संकेत स्थळ ‘ . कळलं का आता ? “

25 / 30

‘ पिशवीत काय आहे हे कुणालाच माहिती नाही ‘ अधोरेखित सर्वनामाचा प्रकार कोणता ? (2020)

26 / 30

पुढीलपैकी  अशुध्द शब्द कोणता ? (2018)

27 / 30

पुढीलपैकी विरुध्द लिंगी शब्दाची चुकीची जोडी ओळखा .(2020)

28 / 30

पुढीलपैकी आज्ञार्थी वाक्य कोणते ? (2018)

29 / 30

‘ नीर ‘ या शब्दाला  समानार्थी नसलेला शब्द कोणता ? (2018)

30 / 30

‘ श्रध्दांजली ‘ मधील एकूण वर्ण किती ? (2020)

Your score is

The average score is 37%

0%

रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023
रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023