aptitude test 04 maha tait

aptitude test 04 maha tait

312

COMPLETE YOUR QUIZ IN 10 MINURS


Created by admintestdly

MAHA TAIT

aptitude test 04 maha TAIT

1 / 10

पुढील अपूर्ण म्हण पूर्ण करा : ‘अन्नछत्रात जाऊन ………’

2 / 10

वडील मंडळीस पत्र लिहिताना लिहीयचा अचूक मायना कोणता ?

3 / 10

बोलणाऱ्याच्या तोंडचे शब्द वाक्यात लिहिताना कोणत्या विरामचिन्हाचा उपयोग करतात ?  (tet-२०१६ )

4 / 10

‘वार्याने हलते रान ‘. यातील ‘रान ‘ या नामाचे लिंग ओळख :

5 / 10

शब्दांच्या एकून जातीपैकी किती शब्दजाती ‘अविकार ‘ आहेत ?

6 / 10

शब्दश : होणाऱ्या अर्थापेक्षा  भिन्न व विशिष्ट अर्थाने व रूढ  झालेल्या शब्दसमूहाला काय म्हणतात ?

7 / 10

‘ धान्य पाखडण्याचे साधन ‘ या शब्दसमूहासाठी वापरला जाणारा एकच अचूक शब्द ओळखा :

8 / 10

‘कमल ‘ या शब्दाचा समानार्थी  नसलेला शब्द कोणता ?

9 / 10

खालीलपैकी कोणता शब्द अशुद्ध नाही ?

10 / 10

‘ नव्याची नवलाई साऱ्यांनाच वेड लावते ‘या वाक्यातील भाववाचक  नाम ओळख :

Your score is

The average score is 45%

0%

रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023
रामनवमी 2023 : शुभेच्छा संदेश 10 question anser pickup line in hindi Maha TAIT Result 2023 will be live today रमजान मुबारक बैनर के साथ बधाई संदेश Cutoff, Merit List, Score Card, NEET PG Result 2023